Asgari Ücret 2014
01.01.2014 - 31.06.2014 Brüt Net İşverene Maliyeti
16 yaşından büyükler için 1.071 TL 846,00 TL 1.258,43 TL
16 yaşından küçükler için Ocak 2014 itibariyle tek tip ücret uygulanmaktadır.
01.06.2014 - 31.12.2014 Brüt Net İşverene Maliyeti
16 yaşından büyükler için 1.134 TL - -
16 yaşından küçükler için Ocak 2014 itibariyle tek tip ücret uygulanmaktadır.
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2014
Ücretlinin Medeni Durumu Aylık Tutar
Bekar 80,33 TL
Evli Eşi Çalışan 80,33 TL
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu 92,37 TL
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu 104,42 TL
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu 112,46 TL
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu 120,49 TL
Evli Eşi Çalışmayan 96,39 TL
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu 108,44 TL
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu 120,49 TL
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu 128,52 TL
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu 136,55 TL
Dava Açma Süreleri
Dava Türü Dava Açma Süresi Kanun
İşyeri Kapama Kararına Karşı
"İdare Mahkemesine"
Yazının Tebliğinden itibaren
30 Gün içinde

2577 SAYILI KANUN

İşe İade Davası "İş Mahkemeleri" Yazının Tebliğinden itibaren 30 Gün içinde 4857 SAYILI İŞ KANUNU (18 ve 19)
Gelir Vergisi Tarifesi 2014
Tarifeler  
11.000 TL'ye kadar % 15
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası % 20
60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL) fazlası % 27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL) fazlası % 35
Gelir Vergisine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar 2014
Türü Miktarı
Yemek Yardımı 12 TL (284 Sayılı Yasa Tebliği)
Çocuk Yardımı 18,46 TL - 2 çocuğa kadar (6 yaş üstü)
36,92 TL (6 Yaş altındaki çocuklar için)
Aile Yardımı 157,35 TL
İdari Para Cezaları (4857 Sayılı İş Kanunu)
İdari Para Cezaları (5510 Sayılı SGK)

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

a) 1) 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Devamı için tıklayın


İhbar Süreleri (4857 ve 6098 Sayılı Kanunlara Göre)
Çalışma Süresi 4857'ye Göre İhbar Süresi
0 - 6 ay arasında çalışması olanlarda 2 Hafta
6 ay - 1,5 yıl çalışması olanlarda 4 Hafta
1,5 - 3 yıl arasında çalışması olanlar 6 Hafta
3 yıldan fazla çalışması olanlarda 8 Hafta
Çalışma Süresi 6098'e Göre İhbar Süresi
0 - 1 yıl arasında çalışması olanlarda 2 Hafta
1 - 5 yıl çalışması olanlarda 4 Hafta
5 yıldan fazla çalışması olanlarda 6 Hafta
İşsizlik Sigortası Oranı
Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
İşsizlik Sigortası 1 2 3
Kıdem Tazminatı Tavanı
Tarih Aralığı Miktarı
01.01.2014 - 31.06.2014 3.438,22 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 3.129,25 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 3.033,98 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 2.917,27 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 2.731,85 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,01 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 2.427,04 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 2.365,16 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 2.260,05 TL
Sakat, Özürlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu

Yeni iş yasası ile yapılan değişiklikle 50 personelden fazla personel istihdam eden şirketler Personelinin; % 3’ünü Özürlü, Eski Hükümlü (Kamu), Terör Mağduru ve yakınlarından (Kamu) oluşturmak zorundadırlar. Özel Sektör genel toplamı %3 özürlü personel olarak belirlenmiştir.

SGK Aile ve Çocuk Yardımları 2014
Dönem Çocuk Yardımı Aile Yardımı
01.01.2014 - 31.06.2014 1 çocuk için yardım 
(1.071 x 0,02) 21,42 TL
107,10 TL olarak uygulanacak. (1.071 x 0,10)
01.07.2014 - 31.12.2014 1 çocuk için yardım
(1.134 x 0,02) 22,68 TL
113,40 TL olarak uygulanacak. (1.134 x 0,10)
SGK Eksik Gün Nedenleri (Kodları)
01 İstirahat
03 Disiplin cezası
04 Gözaltına alınma
05 Tutukluluk
06 Kısmi istihdam
07 Puantaj kayıtları
08 Grev
09 Lokavt
10 Genel hayatı etkileyen olaylar
11 Doğal afet
12 Birden fazla
14 Diğer
15 Devamsızlık
16 Fesih tarihinde çalışmamış
17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18 Kısa çalışma ödeneği
19 Ücretsiz Doğum İzni
20 Ücretsiz Yol İzni
21 Diğer Ücretsiz İzin
22 5434 SK. ek 76, GM 192
SGK İşten Çıkış Kodları
  • 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
  • 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
  • 3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
  • 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

Devamı için Tıklayın
SGK Primine Tabi Olmayan Kazançlar
Sigorta Taban ve Tavan Ücretleri 2014
01.01.2014 - 31.06.2014 Aylık Günlük
Prim Taban 1.071 TL 35,70 TL
Prim Tavan 6.961,50 TL 232,05 TL
01.06.2014 - 31.12.2014 Aylık Günlük
Prim Taban 1.134 TL 37,80 TL
Prim Tavan 7.371,00 TL 245,70 TL
SGK Yemek Muafiyeti 2014
01.01.2014 - 31.06.2014 Aylık
Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 2,14 (1.071,00/30= 35,70 x 0,06 = 2,14)
01.06.2014 - 31.12.2014 Aylık
Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 2,27 1.134,00 / 30= 37,80 x 0,06=2,27)
Yıllık Ücretli İzin Süreleri
Çalışma Süresi İzin Süresi
Bir yıldan beş yıla kadar hizmeti olanlara 14 Gün
Beş yıldan on beş yıla kadar hizmeti olanlara 20 Gün
On beş yıl ve daha fazla olanlara 26 Gün
On sekiz ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve daha yukarı yaşta olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
4817 Sayılı Kanunun 21. Maddesi Gereğince Uygulanacak İdari Para Cezaları
Durum Ceza Miktarı 2012 Ceza Miktarı 2013
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.795 TL 7.325 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 679 TL 731 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.717 TL 2.928 TL
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 339 TL 365 TL

Indense Danışmanlık Ltd. Şti. ® 2014